Vodič kroz prava dece sa smetnjama u razvoju

Kriterijumi za prijem korisnika za pružanje usluge na projektu „Nevidljiva deca“:

Prava dece sa smetnjama u razvoju uređena su Zakonima i drugim propisima koji uređuju ostvarivanje prava u svim sistemima zaštite u okviru našeg pravnog sistema: oblast socijalne zaštite, zdravstvene zaštite, porodično-pravne zaštite, vaspitanja i obrazovanja, penzionog i invalidskog osiguranja.

Vodič je namenjen roditeljima, starateljima i zakonskim zastupnicima koji učestvuju u ostvarivanju, zaštiti i unapređivanju prava dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Nabrojana prava predstavljaju podršku porodicama u situacijama kada potrebe za negom prevazilaze njihove mogućnosti.

Neophodna dokumentacija:

 • izvod iz matične knjige rođenih
 • zdravstvena knjižica
 • izveštaj lekara specijaliste
 • rešenje nadležne lekarske komisije

Novčana davanja koja obezbeđuje država, a na koja imaju prava i deca sa smetnjama u razvoju, odnosno njihovi roditelji:

 1. Dečiji dodatak. Ovo pravo ostvaruju sva deca čiji roditelji imaju niska primanja. Pravo na dečiji dodatak posle navršenih 19 godina ostvaruju deca sa smetnjama u razvoju nad kojom je produženo roditeljsko pravo, i to najduže do navršene 26 godine.
 2. Roditeljski dodatak (Zahtev za ostvarivanje roditeljskog dodatka podnosi se u gradskoj upravi).
 3. Dodatak za pomoć i negu drugoga lica: zahtev za ostvarivanje ovog prava podnosi se Centru za socijalni rad, nadležna je komisija Republičko-Pokrajinskog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a Centar potom donosi rešenje. Iznos dodatka je 7.600,00 dinara i usklađuje se sa indeksom potrošačkih cena dva puta u toku godine.
 4. Pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica ima lice za koje je na osnovu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju utvrđeno da ima telesno oštećenje od 100% po jednom osnovu ili da ima organski trajni poremećaj neurološkog i psihičkog tipa i lice koje ima više oštećenja, s tim da nivo oštećenja iznosi po 70% I više procenata po najmanje dva osnova. Mesečni iznos uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica iznosi 20.500,00 dinara.
 5. Naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu ometenu u razvoju je posebna mera zaštite osetljive grupe dece sa posebnim potrebama u cilju podsticanja njihovog uključivanja u redovne predškolske grupe, ali i organizovanje rada sa njima u posebnim grupama kada je to neophodno. Ova mera je podrška porodici da dete sa smetnjama u razvoju i invaliditetom ostane u njoj i u tim uslovima se razvija prema svojim mogućnostima.
 6. Porodična penzija
 7. Pravo na novčanu socijalnu pomoć

Zahtev za ostvarivanje bilo kog od nabrojanih prava podnosi se nadležnoj ustanovi na teritoriji grada/opštine u kojoj imate prebivalište, osim zahteva za ostvarivanje prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta, koji podnosite gradskoj/opštinskoj upravi u kojoj je sedište vašeg poslodavca.

Kada predajete zahtev najpre se obratite prijemnoj kancelariji, objasnite šta želite da ostvarite, insistirajte da budete potpuno informisani o proceduri za ostvarivanje određenog prava. Službeno lice je dužno da vas u potpunosti informiše.

Da biste bili sigurni da je vaš zahtev predat, podnesite ga u dva primerka. Na svako rešenje imate pravo žalbe u roku od 15 dana od dana kada vam je uručeno rešenje. Ako prekoračite ovaj rok vaša žalba neće biti razmatrana, već će biti odbačena. Žalbu u pisanom obliku predajete ustanovi koja je rešavala o vašem zahtevu i ona obavezno mora da sadrži broj rešenja koje se pobija.

Ako drugostepeni organ odbije vašu žalbu, ne znači da je to konačna odluka. Ukoliko vi i dalje smatrate da ste oštećeni i da ste u pravu, u roku od 30 dana možete pokrenuti upravni spor.

Produženje roditeljskog prava

Postupak za produženje roditeljskog prava ili lišenje poslovne sposobnosti pokreće se predlogom opštinskom sudu u mestu u kome imate prebivalište.

Da bi sud doneo odluku kojom produžava roditeljsko pravo ili lišenje poslovne sposobnosti, pored podnetih dokaza potrebno je i mišljenje dva veštaka neuropsihijatra. Veštačenje se plaća prema cenovniku i njegov iznos je u visini od oko 4.000 dinara.

VAŽNO JE ZNATI! članom 172. Zakona o parničnom postupku regulisano je oslobađanje od plaćanja troškova postupka: „Sud će osloboboditi plaćanja troškova stranku koja prema svom opštem imovnom stanju nije u mogućnosti da snosi ove troškove bez štete po nužno izdržavanje svoje porodice.

Produženje roditeljskog prava ostvaruju roditelji deteta za koje je procenjeno da se, ni posle navršenih 18. godina, neće moći starati o svojim pravima, ličnosti i interesima. Predlog se podnosi opštinskom sudu pre punoletstva deteta, a postupak može pokrenuti Centar za socijalni rad na osnovu zahteva roditelja. Ukoliko sud odobri produženje roditeljskog prava, produžava se i pravo na dečiji dodatak. Zakonom nije definisano do koje godine života deteta roditeljsko pravo može biti produženo.

Lišenje poslovne sposobnosti

Punoletna lica koja nisu sposobna da se sama staraju o svojim interesima, koja nisu sposobna za „normalno rasuđivanje” (duševna zaostalost ili duševna bolest ili neki drugi uzrok) mogu se na predlog roditelja braće, sestara ili organa starateljstva, pred sudom lišiti poslovne sposobnosti. Kada sud donese rešenje kojim je osoba lišena poslovne sposobnosti, Centar za socijalni rad u zakonskom roku od 30 dana određuje staratelja. Staratelj je dužan da se brine, obezbeđuje prava i štiti interese osobe lišene poslovne sposobnosti.

Pravo na doživotno mesečno novčano primanje

Jedan od roditelja koji nije u radnom odnosu, a koji najmanje 15 godina neposredno neguje svoje dete koje je ostvarilo pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, ima pravo na posebnu  novčanu naknadu u vidu doživotnog mesečnog  novčanog primanja u visini najniže penzije u osiguranju zaposlenih, kad navrši opšti starosni uslov za ostvarivanje penzije prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, ako nije ostvario  pravo na penziju.

Potrebna dokumentacija

Mora se podneti zahtev na odgovarajućem obrascu, koji se zove Zahtev za priznavanje prava na novčanu naknadu za telesno oštećenje i naknadu za pomoć i negu drugog lica. Obrazac se dobija u Centru za socijalni rad i PIO fondu i ova usluga se ne naplaćuje. Zahtev se pokreće samoinicijativno uz odgovarajući uput lekara specijaliste.