Usluge stomatologa

Deca sa smetnjama u razvoju imaju velike probleme u održavanju adekvatne oralne higijene. Veliki broj ove dece ima višestruke oralne probleme, izazvane prirodom primarnog oboljenja koje direktno utiče na pogoršanje oralnog zdravlja korisnika. Strah od stomatologa i problem shvatanja značaja održavanja oralne higijene u značajnoj meri utiču na neredovne kontrole i brigu o oralnom zdravlju korisnika.

Stomatolog obavlja sledeće poslove na projektu:

  • posete na terenu deci sa smetnjama u razvoju
  • pregled i trijaža korisnika
  • postavlja dijagnozu mekih i čvrstih tkiva usta
  • bavi se popravkom i lečenjem zuba
  • bavi se preventivnim radom u svom domenu
  • aktivno učestvuje u radu mobilnog tima
  • uredno vodi potrebnu medicinsku dokumentaciju i evidenciju
  • sarađuje sa stručnim-socijalnim radnikom i ekspertom u zajednici i ostalim stručnim radnicima iz sistema socijalne i zdravstvene zaštite
  • učestvuje u timskoj proceni potreba korisnika i definisanju individualnog plana usluga
  • učestvuje u ponovnom pregledu individualnog plana usluga