Usluge socijalnog radnika

Socijalni (stručni) radnik predstavlja osobu koja obavlja osnovne stručne poslove u neposrednom radu sa korisnicima. Socijalni radnik vrši:

 • prikupljanje podataka
 • identifikaciju i mapiranje potencijalnih korisnika
 • koordinaciju edukativnih poseta na projektu
 • koordinaciju aktivnosti mobilnog tima
 • prikupljanje i analizu informacija od strane mobilnog tima
 • timsku procenu potreba korisnika i definisanje individualnog plana usluga
 • izradu plana strukturisanih aktivnosti korisnika
 • pravljenje kalendara aktivnosti
 • vođenje, popunjavanje i čuvanje dokumentacije korisnika
 • informisanje korisnika

Takođe se angažuje na usmeravanju, praćenju i pružanju podrške ostalim saradnicima, u cilju postizanja razvoja i dostupnosti usluge.

Porodice korisnika su često neinformisane o socijalnim pravima i uslugama koje mogu ostvariti. Informisanje korisnika je od velike važnosti, jer se na ovaj način uspostavlja saradnja sa porodicama i omogućava im se da shvate koje benefite mogu ostavariti korišćenjem usluga projekta.

Informisanje o usluzi treba da pruži deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama sledeće informacije:

 • ko su korisnici kojima je usluga namenjena
 • o sadržaju i realizaciji usluge koja se pruža
 • o postupcima i procedurama za korišćenje usluge
 • o osoblju angažovanom na realizaciji usluge
 • o vremenu koje će angažovano osoblje provesti u radu s korisnikom